Burnt macaroni – lion king, beef stew, potpourri 100a